STRUER KUNSTGRÆS

Vedtægter


Vedtægter


1. Navn og hjemsted
Navn: Struer Kunstgræs
Hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Struer Kommune.
Stiftet: 04-09-2018


2. Stiftelse
Struer kunstgræs forenings stiftere er foreninger, der med egne indskud, indskud fra Struer kommune, fonde og private indskud, til støtte af forenings formål.


3. Forenings formål
Forenings formål er at etablere og administrere kunstbane ved idrætsanlægget ved Park Alle / Stadion Alle i Struer by.
Kunstbanen udlejes til forenings medlemmer, som har den fulde brugsret til kunstbanen.
Evt overskudskapasitet kan udlejes til andre foreninger jvf forenings retningslinier, dog uden kommunalt tilskud.

4. Medlemmer og kontingent
Forenings medlemmer består af de samarbejdsklubber i Struer Kommune, der støtter Struer kunstgræs.
Hver medlemsklub har een stemme på Generalforsamlingen.
Der indbetales et engangsindskud per medlemsklub. Beløbet fastsættes på Generalforsamling.
Struer, April 2019 Rev 1.10
Der betales baneleje. Beløbet fastsættes på Generalforsamlingen.
Udmeldelse sker ved generalforsamling. Evt engangsindskud bortfalder.


5. Forenings bestyrelse
Foreningens bestyrelse består af 3-5 medlemmer som vælges 2 år ad gangen.
Derudover vælgers der 1-2 suppleanter.
Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen, med formand, økonomiansvarlig.
Bestyrelsen fastsætter selv forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal af bestyrelsen er til stede. - Formanden skal dog være tilstede.
Bestyrelsen varetager foreningens overordnede ledelse og fastlægger de økonomiske rammer for foreningen.
Bestyrelsen eller medlemmer kan ikke hæfte personligt for lån optaget af foreningen, eller andre forpligtigelser optaget af foreningen.


6. Regnskab
Forenings regnskab følger kalenderåret.
Årsregnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling, og skal være forsynet med påtegnelse og godkendelse af bestyrelsen og 1 revisor.
Revisorer må ikke være medlem af bestyrelsen.
Revisor foretager en tilstrækkelig gennem af alle beholdninger, bilag og sikre der er den nødvendige dokumentation for udgifter/indtægter foreligger.


7. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes senest udgangen af marts.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når to tredjedele af medlemmerne er tilstede.
Indkaldelse til generalforsamling sker via mail til medlemsforeningernes registrerede kontaktpersoner - med mindst 14 dages varsel.
Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde mindst 14 dage før generalforsamling.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling
1/ Valg af dirigent.
2/ Bestyrelses beretning
3/ Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
3.1/ Fastsættelse af brugerbetaling.
4/ Behandling af indkomne forslag
5/ Valg af min. 2 bestyrelsesmedlemmer.
5.1 / Valg af 1-2 suppleanter.
6/ Valg af 1 revisor.
7/ Eventuelt


8. Ekstra ordinær Generalforsamling
Ekstra ordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldelse af bestyrelse og skal indkaldes, når mindst en fjerdedel af stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen, fremsætter ønske herom med angivelse af emner, som ønskes behandlet.
Ekstra ordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter begæring er modtaget.
For så vidt angår krav til indkaldelse, mødets ledelse afstemning mv gælder samme bestemmelser som ved den ordinære generalforsamling jf pkt 7.


9. Tegning
Forening tegnes af to medlemmer af bestyrelsen, hvor af det ene er formanden eller ved dennes forfald den økonomi ansvarlige.
Stiftelse af gæld eller anden pantsættelse forudsætter generalforsamlingens godkendelse.


10. Ændring af vedtægter
Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når to tredjedele af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.


11. Foreningens opløsning
Forening kan kun opløses hvis to tredjedele ad de fremmødte stemmeberettigede på 2 ekstra ordinære generalforsamling, med 4 ugers mellemrum stemmer for. Opløsningen er ikke omfattet af mulighederne for vedtægtsændringer under § 10.
Forenings midler/aktiver tilfalder samarbejdsklubberne i Struer Kommune jvf den fordeling som indskud blev fordelt.


Vedtægter er vedtaget på Generalforsamling d 04-09-2018
Version Dato          Tekst
1.00     Sept 2018   1. udkast fra stiftende GF
1.10     April 2019    Fjerne ”valg af formand” da det strider med at formand konstitueres efterfølgende.

Struer, April 2019 Rev 1.10






Struer Kunstgræs, Morten Andersens Passage 5, 7600 Struer

CVR 39870525     Mail: info@struerkunstgraes.dk


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk